คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นางพัชรินธร วัฒนราช
ประธานกรรมการ

นายอรรถสิทธิ์ ภู่ประเสริฐ
รองประธานกรรมการ

นายธนกฤต หลุ่มใส
กรรมการ

นายพัลลภ แต่งผล
กรรมการ

นางปณิตา นิรมล
กรรมการ

นางขนิษฐา มานะศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ

นายสงกรานต์ คงประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวนาจนภา ทัพทวี
กรรมการ

นางยุพเยาว์ ทองพูน
กรรมการ

นางรุ้งลาวรรณ์ เทพไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ