บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวเบญญทิพย์ หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสวาทศรี สายแฉ่ง
นักการภารโรง

นายวิเชียร บุตหึงษ์
นักการภารโรง

นายวัลลภ ปั้นบัวงาม
นักการภารโรง

นายอำนาจ พลอยประดับ
นักการภารโรง

นายอนงค์ ซื่อตรง
นักการภารโรง

นางสาวสุกัญญา บุญครอบ
นักการภารโรง