ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอำคา สิถิระบุตร

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวทัศนีย์ จันทรวิมาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายภามภากร ธีร์ธนาดล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวขวัญตา บาลโสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปรารถนา ประสิทธิสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอนงค์ เอี่ยมสิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอังสุคนธ์ พิมพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนุ่น ไชยรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางดาวเรือง งามตา
ครูพิเศษ

นายสิทธิชัย ดวงพลอย
ครูพิเศษ

นายเทิดศักดิ์ ลานนท์
ครูพิเศษ

นายปิติพันธุ์ น้อยอยู่นิตย์
ครูพิเศษ

นางสาวเพลินพิศ กิ่งชา
ครูพิเศษ