ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายคิมหันต์ ชัยศรี

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุจิตรา คำเวียง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายคิมหันต์ ชัยศรี
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชลันธร วงศ์มนตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายจิรวัฒน์ สาระสะดิษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวตีรณา พลอยสวัสดิ์ไชย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางปรานี รักไทย
ครูพิเศษ

นายอลงกรณ์ สุภิตาภรณ์
ครูพิเศษ

นางสาวสุปรียา สมสอน
ครูพิเศษ

ว่าที่ร.ต.สุเทวพงษ์ พันโนฤทธิ์
ครูพิเศษ