ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวลัดดลา วงศ์ศรี

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางชุติกาญจน์ จันทร์สุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายมงคล ผาบแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฉันทนา ทองคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวลัดดา วงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางชญานุช พิมสุด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายเสฏฐวุฒิ ลาดนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายเชาว์ อัศวเรืองอนันต์
ครูพิเศษ

นายธีรวัตร สุศิวงค์
ครูพิเศษ

นายพลวัต พลวัน
ครูพิเศษ

นางสาวณัฐธิดา อุตมะ
ครูพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์ ผิวขำ
ครูพิเศษ