ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรัชนีกร พุ่มแก้ว

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอธิฐาน ลาดนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธิราพร ใจน้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัชนีกร พุ่มแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวดลยา แตงสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนาขวัญ พรมดอนกลอย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายธณัฎกฤษพ์ ศรีระอุดม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวดลษร ธิติวัชรกร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายฤทธิไกร คำมา
ครูพิเศษ

นายพินิจพงษ์ สีเล
ครูพิเศษ

นายเอกชัย ก้านเหลือง
ครูพิเศษ

นางสาวสุปราณี ศิริสวัสดิ์
ครูพิเศษ

นางสาวสุวิมล เมืองไทย
ครูพิเศษ

นางสาวณพิศนวารินทร์ บำรุงจิตร
ครูพิเศษ