ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนงนุช นิติการ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวนิดา โหม่งมาตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิภา บุนนาค
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนงนุช นิติการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุชาวดี เอี่ยมวิจารณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอำพร วชิรพรพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางดวงพร ลี้สุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวจันจิรา วิบูลย์กุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นายจักรพงษ์ พิทักษ์สืบสกุล
ครูพิเศษ

นางปรียา ไชยแสง
ครูพิเศษ

นางสาวกานต์ธีรา ตรึกตรอง
ครูพิเศษ

นางสาวนิชาพัฒน์ เสนคะ
ครูพิเศษ

นายกฤษณะ มีสุข
ครูพิเศษ