ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจันจิรา วิบูลย์กุล

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวนิดา โหม่งมาตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิภา บุนนาค
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนงนุช นิติการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุชาวดี เอี่ยมวิจารณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจันจิรา วิบูลย์กุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุพรรณี นารถภักดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวกาญจน์ษิมา โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นายจักรพงษ์ พิทักษ์สืบสกุล
ครูพิเศษ

นางปรียา ไชยแสง
ครูพิเศษ

นางสาวนิชาพัฒน์ เสนคะ
ครูพิเศษ

นายกฤษณะ มีสุข
ครูพิเศษ

นางอำพร วชิรพรพันธ์
ครูพิเศษ

นางดวงพร ลี้สุวรรณ
ครูพิเศษ

นางสาววราภรณ์ เปียขุนทด
ครูพิเศษ