ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรนิภา ราชนิยม

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสายสุวรรณ พรหมศรีสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฑามาศ เทียนงูเหลือม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปาริชาติ อัตตัญญู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนิอร ป่นเอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางยุภาวดี พูลลาภ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุรัตนา ดำขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวนันทิดา กาศสกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางวันเพ็ญ ศรีมุกดา
ครูพิเศษ

นางสาววิชชุดา ไพฑูรย์
ครูพิเศษ

นางสาวพรนิภา ราชนิยม
ครูพิเศษ

นายธาตรี แสงทองอร่าม
ครูพิเศษ

นางสาววรางคณา ภาสองชั้น
ครูพิเศษ

นางสาวสุขุมาลย์ มหาวิเชียร
ครูพิเศษ

นายสุรัตน์ ดงแสง
ครูพิเศษ