ชั้นอนุบาล 2

นางเสาวณี เหล็กเพ็ชร์

หัวหน้าชั้นอนุบาล 2

นางเสาวณี เหล็กเพ็ชร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุทัศน์ษา สงวนวงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางยุวดี ก้านเหลือง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางจุฑาพร กุสยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางวลีรัตน์ คงเอียด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววีราภรณ์ บุญมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวอลิษา คณะโจทย์
พี่เลี้ยง

นางมณีรัตน์ สมรรถจิตต์
พี่เลี้ยง

นางสาวบุผา ไชยแสน
พี่เลี้ยง

นางสาวฤทัยรัตน์ เถาแตง
พี่เลี้ยง

นางสาวเบญจวรรณ จัตุรัส
พี่เลี้ยง