ชั้นอนุบาล 1

นางสาวจตุรพร มีสิทธิ์

หัวหน้าชั้นอนุบาล 1

นางสุนีย์ เจริญวงค์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุกันยา ศิริวัฒนโยธิน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวภรณ์ทิพย์ จงใจรักษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวจตุรพร มีสิทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวจริยา หมื่นพรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาววารี บำรุงจิต
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางสาวบุญยิ่ง ยุวเกียรติ
พี่เลี้ยง

นางเปรมฤดี พรพินนท์
พี่เลี้ยง

นางศิริลักษณ์ อัครโยธิน
พี่เลี้ยง

นางอารัญญา อัศอารีย์
พี่เลี้ยง

นางสาวอรวรรณ กาเหว่าทอง
พี่เลี้ยง