ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเหมือน จันทริก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2461
ชื่อ-นามสกุล : นายพูน แย้มกลิ่น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ รุจิราภา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต โมระการ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเที่ยง รักเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เฉียงอุทิศ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ย. 2483 – 1 ธ.ค. 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ทวีมา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2492 – 30 ส.ค. 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ภัคยาภรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย. 2505 – 31 ส.ค. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายยิ้ม เสือจุ้ย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย. 2510 – 6 ม.ค. 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ วรชุน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ม.ค. 2514 – 1 เม.ย. 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายยนต์ แจ่มจันทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ค. 2518 – 20 พ.ค. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวล เปิ้นมันคง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พ.ค. 2525 – 31 พ.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เฟื่องฟู
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2531 – 9 ต.ค. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโรม ถิ่นมีผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย กันจาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล พึ่งโพธิ์สภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2545 – 30 ก.ย. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา เสือจุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญยืน แปลงแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2554 – 28 ต.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงยศ แก้วมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ตรงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ต.ค. 2558 – ต.ค. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา เศษสวย
ตำแหน่ง : : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค.2562- ปัจจุบัน