หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) พุทธศักราช  2553
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2560)
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ระดับการศึกษาประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
   คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160
   วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40
   พระพุทธศาสนา - - - 40 40 40
   ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40
   สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80
   ศิลปะ 80 80 80 80 80 80
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120
   ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 920 920 920 920 920 920
— รายวิชาเพิ่มเติม          
   หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   แนะแนว 40 40 40 40 40 40
   ลูกเสือ – ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40
   ชมรม/ชุมนุม 30 30 30 30 30 30
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10
— กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”            
   การใช้ห้องสมุด 40 40 - - - -
   จินตคณิต - - 40 - - -
   โตไปไม่โกง 40 40 40 40 40 40
   ภาษาจีน - - - 40 40 40
   ทักษะชีวิต 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี