พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ
  1. สร้างระบบงานทุกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
  3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
  4. ครูออกแบบการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นกระบวนการคิด  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  5. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์      1. มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
                   2. มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี
                   3. มีการนำงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา
                   4. มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพโรงเรียน
กลยุทธ์           1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา
                   2. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
                   3. พัฒนาการจัดการศึกษาจากงานวิจัย
                   4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพโรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์      1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์           1. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรของโรงเรียน            
2. สร้างครูมืออาชีพ
                   3. เสริมสร้างแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ
                   4. นิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์      1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
                   2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
                   3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
กลยุทธ์           1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
                   2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง
                   3.  เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์      1. นักเรียนมีทักษะในการใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สู่                   
                         ความเป็นเลิศ
                   2. นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ
                   3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
                  
กลยุทธ์           1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
                   2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดคำนวณ
                   3. เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
                  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์      1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการจัดการศึกษา
                        ที่มีคุณภาพ
                   2. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล
กลยุทธ์           1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิผล
                   2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าประสงค์      1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
                   2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดี
 
กลยุทธ์           1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
                   2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม