วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
  บริหารงานอย่างมีระบบ  เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งสู่ครูมืออาชีพ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีความใฝ่รู้  เป็นคนดี มีทักษะในการดำรงชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยี  อนุรักษ์ความเป็นไทย

ปรัชญา 
ความเป็นเลิศแห่งสติปัญญา  นำพาอนาคตสดใส