สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
 

รูปหลังคาโบสถ์  หมายถึง   สัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  หมายถึง  วัดหนองจอก
                                    ผู้ให้ความอนุเคราะห์อุปการะต่อโรงเรียน ความเป็นผู้มี
                                    คุณธรรมจรรยามารยาทและศิลปวัฒนธรรมตามแบบไทย
รูปกากบาท      หมายถึง   เป็นดวงตราสัญลักษณ์ของพระยาภักดีนรเศรษฐ  ผู้ริเริ่ม
                                    ก่อตั้งและให้ความอนุเคราะห์โรงเรียน
รูปหน้าจั่วและปีกกา 2 ข้าง  หมายถึง  บ้าน โรงเรียน  ความเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลม
                                                 ทางปัญญาที่เจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน
รวมความแล้วมี ความหมายว่า โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)  เป็นสถาบันการศึกษา  
                                       ที่สร้างเสริมปัญญาให้เด็กมีความเจริญงอกงาม  เฉลียวฉลาด
                                       เฉียบแหลมในทุก ๆ ด้าน หลอมเหลาจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
                                       จริยธรรมและมารยาทงามตามธรรมเนียมประเพณีไทยยึดมั่นใน 
                                       หลักธรรมคำสอนของศาสนา  ด้วยความร่วมมือของวัด บ้าน และ โรงเรียน        
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่


คำขวัญ
เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม
คติพจน์
นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา (แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี)
                                       - จำนวนห้องเรียน                                                        51  ห้องเรียน
                                       จำนวนนักเรียน                                                      1,814  คน
                                       จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู                                 91  คน
                                       จำนวนลูกจ้างประจำ (ตำแหน่ง คนเลี้ยงเด็ก)                  3  คน
                                       จำนวนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง คนเลี้ยงเด็ก)                7 คน
                                       จำนวนลูกจ้างประจำ (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)            4 คน
                                       จำนวนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)         1 คน
                                       จำนวนพนักงานธุรการ                                                   1 คน
                                       จำนวนเจ้าหน้าที่การเงิน                                                 – คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หลักสูตร ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551