ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          พระยาภักดีนรเศรษฐ  เป็นผู้ริเริ่มสร้างอาคารเรียนครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2461  โดยสร้างพื้นที่วัดหนองจอก  เมื่อสร้างเสร็จได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนนรเศรษฐหนองจอก”
          พ.ศ.  2477     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลกระทุ่มราย  3
                                (นรเศรษฐวัดหนองจอก)  สอนระดับประถมศึกษา
          พ.ศ.  2491     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองจอก  (นรเศรษฐ)
                                สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4
          พ.ศ.  2491     เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ควบคู่กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 4
          พ.ศ.  2511     เปิดสอนเพียงระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
                                ภักดีนรเศรษฐ
          พ.ศ.  2539     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)