ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 
ข้อมูลจำแนกนักเรียนตามเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561)
 
ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 6 90 79 169
อนุบาล 2 6 98 87 185
ป.1 7 123 134 257
ป.2 7 128 119 247
ป.3 6 120 118 238
ป.4 6 120 104 224
ป.5 6 109 133 242
ป.6 7 133 119 252
รวมทั้งสิ้น 51 733 727 1,814