[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 31 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

ค้นหาจาก google

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
111

               
                 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)  ตั้งอยู่เลขที่  18  หมู่ที่  2  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนองจอก โดยทางวัดหนองจอกอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปลูกสร้าง   อาคารเรียน  กรุงเทพมหานครจึงอนุมัติงบประมาณซื้อเพิ่มอีก  1  ไร่  3  งาน  95  ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่  ที่เป็นของวัดและของโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  3  ไร  -  งาน  95  ตารางวา รับบริจาคอีก  88  ตารางวา
 (เมื่อ  พ.ศ.2545)  รวม  3  ไร่  1  งาน  83  ตารางวา
                พระยาภักดีนรเศรษฐ  เป็นผู้ริเริ่มสร้างอาคารเรียนครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2461  โดยสร้างพื้นที่  วัดหนองจอก  เมื่อสร้างเสร็จได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนนรเศรษฐหนองจอก”

                พ.ศ.  2477           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลกระทุ่มราย  3 (นรเศรษฐวัดหนองจอก)  สอนระดับประถมศึกษา
                พ.ศ.  2491           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองจอก  (นรเศรษฐ) สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4
                พ.ศ.  2491           เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ควบคู่กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 4
                พ.ศ.  2511           เปิดสอนเพียงระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนภักดีนรเศรษฐ
                พ.ศ.  2539           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
 
                ปัจจุบันโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) มีอาคารเรียนเป็นตึก จำนวน 6 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง  ใช้เป็นโรงอาหาร บ้านพักครู 2 หลัง มีจำนวนห้องเรียน 42 ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการสอน 22 ห้อง        ห้องสำนักงาน  2 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 1,660 คน จำนวนข้าราชการครูทั้งหมด 73 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน  เจ้าหน้าที่การเงิน  1 คน พี่เลี้ยง  10 คน  ภารโรง  5  คน  รวมบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด  85  คน
 
                โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้บริการสถานที่แก่ชุมชน  สอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก  จัดโครงการลานกีฬาตั้งแต่ปี  2542  และมีนักเรียนที่บกพร่องทางปัญญา เรียนร่วมซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในปีการศึกษา  2552  กรุงเทพมหานครได้คัดเลือกให้เปิดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นที่โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)  ตามนโยบายขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้ทั่วพื้นที่ทุกสำนักงานเขตเพิ่มเติมอีก  28  สำนักงานเขต  โดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)”


รูปสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                                 
รูปหลังคาโบสถ์  หมายถึง สัญลักษณ์ของพุทธศาสนา หมายถึง วัดหนองจอก ผู้ให้ความอนุเคราะห์อุปการะต่อโรงเรียน ความเป็นผู้มี
                                        คุณธรรมจรรยามารยาทและศิลปวัฒนธรรมตามแบบไทย
รูปกากบาท         หมายถึง เป็นดวงตราสัญลักษณ์ของพระยาภักดีนรเศรษฐ  ผู้ริเริ่มก่อตั้งและให้ความอนุเคราะห์โรงเรียน
รูปหน้าจั่วและปีกกา 2 ข้าง  หมายถึง  บ้าน  โรงเรียน   ความเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลม ทางปัญญาที่เจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน

รวมความแล้วมีความหมายว่า  โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)  เป็นสถาบันการศึกษา  ที่สร้างเสริมปัญญาให้เด็กมีความเจริญงอกงาม  เฉลียวฉลาดเฉียบแหลมในทุก ๆ ด้าน หลอมเหลาจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทงามตามธรรมเนียมประเพณีไทยยึดมั่นใน  หลักธรรมคำสอนของศาสนา  ด้วยความร่วมมือของวัด บ้าน และโรงเรียน


อักษรย่อของโรงเรียน


  นจ.ภน.
ก    หมายถึง    กรุงเทพมหานคร
นจ.    หมายถึง    สำนักงานเขตหนองจอก
ภน.    หมายถึง    โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
             ก
        นจ. ภน.    มีความหมายว่า   โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร                    อยู่ในพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตหนองจอกคติพจน์
“นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา”

 (แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี)

ปรัชญาของโรงเรียน

“ความเป็นเลิศแห่งสติปัญญา  นำพาอนาคตสดใส”
คำขวัญประจำโรงเรียน
“เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม”สีประจำโรงเรียน
ฟ้า  -  ขาวต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                                                   1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
                                                          - นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์อย่างเหมาะสม
                                                2. ซื่อสัตย์  สุจริต
                                                          - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
                                                          - นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระทำ
                                                3. มีวินัย
                                                          - นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางโรงเรียน
                                                4. ใฝ่เรียนรู้
                                                          - นักเรียนรักการแสวงหาความรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
                                                   5. อยู่อย่างพอเพียง
                                                          - นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
                                                   6. มุ่งมั่นในการทำงาน
                                                          - นักเรียนศึกษาค้นคว้า  แสวงหาความรู้  พัฒนางานเต็มตามศักยภาพ
                                                   7. รักความเป็นไทย
                                                          - นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรมไทย
                                                   8. มีจิตสาธารณะ
                                                          - นักเรียนมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม